Toyster

ของเล่นทำเกลียวสัตว์เด็ก ของเล่นไม้ซ้อน

  • การขาย
  • ราคาปกติ $12.90
Money Back

(Online Purchase Only.)
Worldwide Free Shipping. *Estimated Delivery Duration: 7 - 14 days.
รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน


ของเล่นไม้เด็กสัตว์ร้อยเกลียวลูกปัดของเล่นมอนเตสซอรี่การ์ตูนสี DIY รูปสัตว์ Stringing Lacing

รายละเอียดสินค้า: นี่คือของเล่นเชือกสัตว์ ในกระบวนการร้อยด้าย เด็กๆ จะไม่เพียงพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวที่ดี การประสานงานระหว่างมือและตา และความอดทน แต่ยังได้เรียนรู้รูปทรงลูกปัดเพื่อทำความเข้าใจสัตว์อีกด้วย
สัตว์และลูกปัดสามารถซ้อนกันเพื่อสร้างวิธีเล่นต่างๆ ขณะออกกำลังกายนิ้วของคุณ